Numer ogłoszenia: 69393 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62599 - 2013 data 24.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Sportu, ul. Szkolna 1b, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4724215, fax. 032 4724215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: