4.06.2012 - Przetarg - Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Archiwum » 4.06.2012 - Przetarg - Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej pływalni oraz hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach
Numer ogłoszenia: 186548 - 2012; data zamieszczenia: 04.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Sportu , ul. Szkolna 1b, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4724215, faks 032 4724215.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej pływalni oraz hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem przetargu jest utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej pływalni oraz hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach o powierzchni 3.781 metrów. 2. Sprzątanie odbywa się codziennie przez 7 dni w tygodni w godzinach od 7.00 do 23.00 oraz w pozostałych godzinach doby wg potrzeby, po uzgodnieniu Zamawiającego Wykonawcą. 3. Utrzymanie czystości obejmuje: 3.1. KRYTA PŁYWALNIA (1.481 m2) 3.2. HALA SPORTOWA (2.300 m2) Przez utrzymanie czystości (sprzątanie) rozumie się: - mycie wykładzin, mebli, sprzętu biurowego, drzwi, parapetów okiennych, windy, luster, balustrad, gablot, tablic informacyjnych, wyrzucanie śmieci, - mycie i dezynfekcja glazury ściennej, - mycie, szorowanie i dezynfekcja podłóg przy pomocy szorowarki, będącej własnością firmy czyszczącej a będącej do stałej dyspozycji w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu, - mycie, czyszczenie oraz polerowanie parkietu drewnianego areny hali sportowej przy pomocy polerki o obrotach 1.500/min, będącej własnością firmy czyszczącej, a która będzie stale do dyspozycji pracy w obiekcie hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu. - mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10.000,00 zl wniesione wg SIWZ

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonywanie łącznie co najmniej: - sprzątaniem jednej krytej pływalni o pow. min. 1000m2 , - sprzątaniem jednej areny sportowej z parkietu drewnianego o pow. minimum 1300m2 ,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Należy wykazać dysponowanie następującym sprzętem - do ciągłej dyspozycji w obiekcie Zamawiającego: - jedną szorowarkę do podłóg o napędzie elektrycznym, - jedną polerkę do parkietu drewnianego o obrotach 1.500/min o napędzie elektrycznym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W czasie trwania umowy Zamawiający dopuszcza jednokrotną waloryzację wynagrodzenia przysługującego za 1 m2 powierzchni. Waloryzacja nastąpi od następnego miesiąca po miesiącu w którym GUS opublikował wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok 2013

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gos-pawlowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach ul. Szkolna 1b, biuro GOS-u.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach ul. Szkolna 1b, biuro GOS-u.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki