20.07.2015 - Przetarg nieograniczony

Archiwum » 20.07.2015 - Przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedno. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm) zwanej dalej ustawą, Gmina Ośrodek

Sportu w Pawłowicach zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej pływalni oraz hali sportowej

Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach


1. SIWZ -  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA2. Odpowiedź nr 1 do przetargu na „Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej pływalni oraz hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach”.

 Pawłowice, dn. 27.07.2015r.


3. Zawiadomienie o wyborze na „Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej pływalni oraz hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach”.

 Pawłowice, dn. 25.08.2015r.