1.06.2012 - Przetarg - Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Archiwum » 1.06.2012 - Przetarg - Uwaga zmiana terminu składania ofert!

Pawłowice: Modernizacja budynków Gminnego Ośrodka Sportu Pawłowice: Zadanie 1 kompleks budynków głównej siedziby Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Szkolnej 1B Zadanie 2 zaplecze sportowe przy u. Świerczewskiego 16A
Numer ogłoszenia: 184040 - 2012; data zamieszczenia: 01.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Sportu , ul. Szkolna 1b, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4724215, faks 032 4724215.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynków Gminnego Ośrodka Sportu Pawłowice: Zadanie 1 kompleks budynków głównej siedziby Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Szkolnej 1B Zadanie 2 zaplecze sportowe przy u. Świerczewskiego 16A.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 kompleksu budynków głównej siedziby Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Szkolnej 1 B, w ramach których zostanie wykonana naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące Zadanie nr 2 zaplecza sportowego przy ul. Świerczewskiego 16 A w ramach których zostanie wykonana naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • należy wykazać osobno na każde zadanie: - dla zadania nr 1 kompleksu budynków głównej siedziby Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Szkolnej 1 B : wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie roboty malarskie elewacji lub termomodernizacji budynku każda o wartości minimum 200.000,00 zł brutto, - dla zadania nr 2 zaplecza sportowego przy ul. Świerczewskiego 16 A : wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej dwie roboty malarskie elewacji lub termomodernizacji budynku każda o wartości minimum 45.000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • złożenie oświadczenia z art. 22 ust .1 i 44 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy, kosztorys

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin ustalony w pkt 1 lit.b) może ulec przesunięciu za zgodą Zamawiającego w następujących przypadkach: a) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót o tyle dni ile trwały warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót potwierdzone wpisem do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru, b) wystąpienia robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania określonego w §1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gos-pawlowice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach ul. Szkolna 1 B..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach ul. Szkolna 1 B..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Modernizacja budynków Gminnego Ośrodka Sportu Pawłowice: kompleks budynków głównej siedziby Gminnego Ośrodka Sportu przy ul. Szkolnej 1B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w ramach których zostanie wykonana naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Modernizacja budynków Gminnego Ośrodka Sportu Pawłowice: zaplecze sportowe przy u. Świerczewskiego 16A.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: w ramach których zostanie wykonana naprawa elewacji wraz z nową kolorystyką oraz roboty towarzyszące.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

   

Załączniki

Załącznik nr 1 -  Informacja o zmianie ogłoszenia 

Załącznik nr 2 - Przedłużenie terminu składania ofert

Załącznik nr 3 - Zmiany w dokumentacji - SIWZ