Numer ogłoszenia: 200098 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184040 - 2012 data 01.06.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Sportu, ul. Szkolna 1b, 43-250 Pawłowice, woj. śląskie, tel. 032 4724215, fax. 032 4724215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: